Cookie beleid RKEDO

De website van RKEDO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement voetbal vereniging RKEDO.


Toepasselijkheid

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op je lidmaatschap van voetbal vereniging RKEDO gevestigd te Avenhorn.

Door je aan te melden als lid van RKEDO bevestig je dat je bekend bent en akkoord gaat met dit reglement.

 

Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is pas definitief nadat RKEDO je aanmelding heeft bevestigd.

2. Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan.

4. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging.

5. Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid.

6. Opzeggen kan per e-mail naar de ledenadministratie.  Zie de website www.rkedo.nl onder het kopje “FAQ” voor het juiste e-mail adres van de ledenadministratie.

7. Opzegging voor het volgend seizoen dient vóór 15 mei doorgegeven te zijn bij de ledenadministratie en bij voorkeur via e-mail ([email protected]). Mondelinge afmeldingen worden niet aanvaard. Bij opzegging lidmaatschap na 15 mei en de voorlopige teamindelingen zijn gemaakt, wordt nog voor één seizoen contributie in rekening gebracht.

8. Bij langdurige blessures wordt per geval (na aanvraag van de geblesseerde speler), door het bestuur gekeken voor een tijdelijke stop van de verschuldigde contributie.

9. De KNVB maakt regels over het lidmaatschap bij alle voetbalverenigingen in Nederland. RKEDO is verplicht zich te houden aan de regels van de KNVB. Alle regels kunt u vinden op www.knvb.nl/organisatie/reglementen.

10. Wijzigingen als adres en bankrekeningnummer worden via e-mail aan de ledenadministratie doorgegeven, voor het e-mail adres zie de website https://www.rkedo.nl/414/aanmelden/

 

Contributie, kledingfonds en boetes

1. Voor de actuele contributieprijzen, verwijzen wij u naar onze website www.rkedo.nl .

2. Wanneer een lidmaatschap later in het seizoen wordt aangegaan zal de contributie naar rato worden verrekend.

3. De contributie wordt met incasso eenmalig aan het begin van het seizoen ingehouden van het opgegeven IBAN nummer. RKEDO kan na goedkeuring tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) de contributie voor het komend seizoen aanpassen.

4. Opgelegde boetes door de KNVB en RKEDO worden via incasso ingehouden.

5. RKEDO heeft een kledingfonds, de vereniging koopt het tenue (kousen, broek en shirt). Ieder lid betaalt een bijdrage voor dit kledingfonds. Voor de actuele prijzen verwijzen wij je naar de website van RKEDO.

 

Reis- en parkeerkosten

RKEDO vergoedt geen reis- en parkeerkosten (indien er bij een uitvereniging betaald geparkeerd wordt). Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers dit onderling regelen.  

Eilandenregeling
Als een team moet voetballen op Texel dan vergoedt de club wel de overtochtkosten hiervan. Wij gaan er dan vanuit dat er met volle auto's wordt gereden. Bij de gemiddelde jeugdteams die naar Texel moeten afreizen betreft dit vier personenauto's.  U kunt de penningmeester een mail sturen met een foto/scan van de bon/kwitantie van de kosten om deze vergoed te krijgen. U kunt dan mailen naar: [email protected].   

 

Rechten en plichten

1. De technische commissie/jeugdbestuur deelt leden in een team in waar deze leden het beste in passen. Daarbij worden leeftijd, spelniveau en ervaring in acht genomen en wordt de trainer/coach geraadpleegd.

2. RKEDO biedt haar leden gelegenheid om minimaal eenmaal per week te voetballen met uitzondering van weersomstandigheden, indeling door de KNVB en vrije weekenden volgens de speeldagenkalender van de KNVB West I .

Trainingstijden van RKEDO zijn veelal vaste trainingsavonden of middagen. Aanpassingen van tijd en dag zijn in geval van nood mogelijk, af-berichten van de training via de trainer.

3. Alle leden van 18 jaar en ouder, en/of ouders van leden jonger dan 18 jaar, dienen zich in te schrijven voor twee vrijwilligersdiensten per seizoen. RKEDO gaat uit van 10 uur vrijwilligerswerk per seizoen per lid. Per dienst rekenen wij 5 uur. Heeft u meerdere kinderen die lid zijn? Dan gebruiken wij een staffelmodel: voor twee kinderen draait u 15 uur (drie diensten) en voor drie kinderen draait u 20 uur (vier diensten). 20 uur is het maximaal aantal uur per seizoen.    

Indien u verzuimd om de vrijwilligerstaken uit te voeren wordt er een boete van € 100,00 per verzuimde dienst in rekening gebracht. Voor een actuele takenlijst verwijzen wij u naar onze website www.rkedo.nl.

4. Leden van RKEDO dienen tijdig, uiterlijk de training voor de te spelen wedstrijd, kenbaar te maken wanneer zij verhinderd zijn een wedstrijd te spelen. Afspraken hiervoor worden door de coach/begeleider gemaakt.

5. Bij uitwedstrijden dienen de teams zelf voor vervoer te zorgen. Afspraken hiervoor worden door de coach gemaakt.

7. RKEDO stelt trainers/coach de mogelijkheid om voor de jeugdteams rij- en wasroosters beschikbaar te stellen via de website.

8. Ieder lid en/of ouder gaat akkoord met het pestprotocol, zie www.rkedo.nl.

 

Strafmaatregelen

1. Het bestuur is gerechtigd een bepaald lid te straffen door royement, schorsing en/of het opleggen van een geldboete, in geval van:

a) Het niet tijdig voldoen van verschuldigde contributie en/of kledingfonds of boeten.

b) Het schaden van de belangen van de vereniging.

c) Het schaden van de belangen van de KNVB.

d) Wangedrag.

e) Niet nakomen van werkzaamheden.

f) Niet of niet tijdig afmelden voor trainingen en wedstrijden.

2. RKEDO zal bij het niet uitvoeren van taken een geldboete opleggen. De persoon die invalt krijgt een deel van deze boete als vergoeding. Voor de hoogte van de boete verwijzen wij u naar onze website, www.rkedo.nl .

3. Schorsing. Tijdens de schorsing verliest de betrokkene zijn rechten als lid om te voetballen, uitgezonderd het recht van beroep. Schorsing ontheft de geschorste niet van zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging en het uitvoeren van taken voor de vereniging.

4. Beroep. Tegen elke straf kan beroep worden aangetekend, bij de secretaris van email: [email protected]

5. De secretaris van de vereniging geeft van het opleggen van een straf onverwijld schriftelijk kennis aan het gestrafte lid.

 

Aansprakelijkheid

1. RKEDO sluit via de KNVB voor alle spelers een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af. Dit bedrag wordt via de contributie verrekend.

Collectieve ongevallenverzekering. Deze geldt voor alle geregistreerde leden van de KNVB. Hij is geldig tijdens alle activiteiten rondom het voetbal (ook voor de reis ernaar toe).

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Deze geldt voor alle geregistreerde leden van de KNVB, maar ook voor niet-leden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van het voetbal.

De gemeente heeft voor alle vrijwilligers een Vrijwilligersverzekering Gemeente Koggenland afgesloten.

Zie voor informatie de website www.rkedo.nl.

2. RKEDO stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

3. RKEDO stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van een speler opgelopen bij de trainingen en wedstrijden. De voetbalvereniging is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de speler.

4. Bij opzettelijk aangebrachte schade aan materieel of personen, vernieling of diefstal zal de politie ingeschakeld worden en zullen alle kosten verhaald worden op de dader.

5. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

 

Foto’s / Video’s

1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en uw bezoek van het complex De Krom kunnen beeldopnamen gemaakt worden ten behoeve van de  RKEDO website en opleidingsmateriaal van trainingsdoeleinden. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het seizoen kenbaar te maken.

 

Privacy Policy

RKEDO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKEDO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Ieder lid en/of medewerker kan het secretariaat vragen welke persoonsgegevens bewaard worden.
  • Voor onze administratieve processen zoals het verzenden van de ledenlijsten voor de teamindeling gebruiken wij e-mail

Als RKEDO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via  het secretariaat van RKEDO.

 

Wijzigingen

1. RKEDO kan dit reglement via de jaarvergadering wijzigen. Het nieuwe reglement wordt op www.rkedo.nl gepubliceerd.

2. Tot wijziging van de algemene voorwaarden kan slechts worden overgegaan in een algemene ledenvergadering, als tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de wijziging zijn.

 

Slotbepalingen.

1. Ieder lid of commissie heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van dit reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen op de website waarin de tekst is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van RKEDO van 2 oktober 2020.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!